al lail

 Bismillahir Rahmaanir Rahiim.
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.

1.  Wal laili idzaa yaghsyaa.
Demi malam apabila gelap.

2. Wan nahaari idzaa tajallaa.
Dan siang apabila terang.

3.   Wa maa khalaqadz dzakara wal untsaa.
Dan penciptaan laki-laki dan perempuan.

4.  Inna sa’yakum lasyattaa.
Sesungguhnya usahamu itu berbeda-beda.

5. Fa ammaa man a’thaa wat taqaa.
Adapun orang yang memberikan dan bertaqwa.

6. Wa shaddaqa bil husnaa.
Dan membenarkan terhadap kebaikan.

7. Fa sanuyassiruhuu lil yusraa.
Maka akan Kami permudah ia kepada kemudahan.

8.   Wa ammaa mam bakhila was taghnaa.
Dan adapun orang yang kikir dan memandang dirinya kaya.

9.   Wa kadzdzaba bil husnaa.
Dan mendustakan terhadap kebaikan.

10.  Fasanuyassiruhuu lil’usraa.
Maka segera Kami permudah ia kepada kesukaran.

11.  Wa maa yughnii anhu maalahu idzaa taraddaa.
Dan hartanya tidak berguna baginya; Apabila ia terjerumus.

12.  Inna ‘alainaa lal hudaa.
Sesungguhnya Kamilah yang memberi petunjuk.

13.  Wa inna lanaa lal-akhirata wal uulaa.
Dan sesungguhnya milik Kamilah akhirat dan dunia.

14.    Fa andzartukum naaran talazhzhaa.
Maka Aku peringatkan kamu perihal neraka yang menyala-nyala.

15. Laa yashlaaha illal asyqaa.
Neraka itu hanyalah dimasuki oleh orang-orang yang paling celaka.

16.   Alladzii kadzzaba wa tawalla.
Yang mendustakan dan berpaling.

17.  Wa sayujannabuhal atqaa.
Dan akan dijauhkan dari padanya yang paling taqwa.

18.Alladzii yu tii maalahuu yatazakkaa.
Yaitu orang yang memberikan hartanya untuk mensucikan dirinya.

19.   Wa maa li-ahadin ‘indahuu min ni’matin tujzaa.
Dan tidak ada seorang memberikan suatu keni’matan terhadapnya yang harus dibalas.

20.  Illab tighaa-a wajhi rabbihil a’laa.
Kecuali karena mencari keridlaan Tuhannya yang Maha Tinggi.

21.   Wa lasaufa yardhaa.
Dan sungguh ia akan puas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s